مفتول

مفتول دوزی میانی ( saddle wire stitching : مفتول دوزی ارزانترین و سریعترین روش صحافی برای فرم های تا دشه و رایج ترین رش برای